HIYA

Shameless.

Walang hiya ka!
You have no shame! 


hiya
shame, disgrace, humiliation

nahihiya
to be shy, embarrassed

Nahihiya ako.
I'm shy. (I'm ashamed.)

Nakakahiya.
It's embarrassing / humiliating.

Huwag kang mahiya.
Don't be shy. Don't feel ashamed.

kahiya-hiya
disgraceful, shameful

Kahiya-hiya ang ginawa mo.
What you did was disgraceful.

hiyain
to shame, disgrace, dishonor, embarrass

mahiya
to feel ashamed

Mahiya ka naman!
You should be ashamed of yourself!

mahiyain
shy, bashful, reticient,timid

Mahiyain ang bata.
The child is shy.

pinahiya
made one embarrassed

Pinahiya mo ako!

You embarrassed me!