HIRAM

hiram
something borrowed


mga hiram na salita
borrowed words


Pahiram ng _____.
Let me borrow _______.


Pahiram ng lapis.

Let me borrow a pencil.


humiram
borrowed something


Humiram ako  ng lapis.
I borrowed a pencil.


Humiram ka ng tinidor.
Borrow a fork.


hiramin
to borrow something


Hiramin mo ang bisikleta ni Maria.
Borrow Maria's bicycle.


panghihiram
borrowing


panghihiram sa ibang wika
borrowing from another language