HINDI

hindi
no, not


Hindi ako.
Not me.


Hindi po.
No, sir. / No, ma'am.


Hindi pa.
Not yet.


Hindi na.
Not anymore.


Hindi ito mabuti.
This is not good.

Hindi iyan damo.

It is not grass.

Hindi iyan tama.
That is not correct.


humindi
said no


Humindi siya sa hiling ko.
He/She turned down my request.


kung hindi
if not


Tulungan mo ako. Kung hindi, magagalit ako.
Help me. If not, I'll get angry.


The opposite of Hindi is Oo ("Yes").