HINANAKIT

root word: sakit
hinanakit
resentment

mga hinanakit
feelings of being offended

mga hinanakit sa loob ko
resentments inside me

hinanakitan
mutual resentment

paghihinanakit
complaint, gripe, ill will