GUSALI

gusali
building


gusali
structure

mga gusali
buildings


sa loob ng nasunog na gusali
inside the burnt building


mataas  na gusali
tall building


Ano ang pinakamataas na gusali?

What is the tallest building?


Gusaling Chrysler
Chrysler Building