GAPANG

gapang
crawl

gumagapang
is crawling

gumapang
crawled

ginapang
slang for "was raped"

Bakit gumagapang ang ahas?
Why does the snake crawl?