DASAL

from the Spanish word rezar
dasal
prayer


dasalan
book of prayer, place of prayer

magdasal
to pray

madasalin
habitually praying

Madasalin ang babaeng iyan.
That woman is prayerful.

ipagdasal
to pray for something

Ipagdasal mo ako.
Pray for me.

aking mga dasal
my prayers

Ikaw ay nasa aming mga dasal.
You are in our prayers. (to one person not older than you)

Kayo ay nasa aming mga dasal.
You are in our prayers. (to more than one person)

Kayo po ay nasa aming mga dasal.
You are in our prayers. (to an older person)

Siya ay nasa aming mga dasal.
He/She is in our prayers.

Siya po ay nasa aming mga dasal.
He/She is in our prayers. (speaking to an older person)

Sila ay nasa aming mga dasal.
They are in our prayers.

Sila po ay nasa aming mga dasal.
They are in our prayers. (speaking to an older person)