DAHON

dahon
leaf

mga dahon
leaves

dahon ng laurel
bay leaf

Tayo'y mga dahon.
We are leaves.

maglaga ng mga dahon
to boil leaves