BUSKADOR


buskador
a troublemaker, bully

buskador
someone wanting to make noise

pambubuska
bullying, intimidation

nakaranas ng pambubuska
experienced bullying

mapang-asar
one who bullies, provokes, incites

mapang-api
one who bullies

pala-away
belligerent

Mga hakbang kung paano pakikitunguhan ang mga buskador
Steps on how to deal with bullies

Ang pambubuska ay isang paraan ng pagpapahiya o pang-aasar sa isang bata.

Bullying is a way to shame or intimidate a child.