BULAK

bulak
cotton


puting bulak
white cotton


isang pirasong bulak
a piece of cotton


Maglagay ka ng bulak sa ilong.
Put cotton up your nose.


lupang pinagtatamnan ng bulak
land that's planted with cotton


Ang bulak ay ginagamit na palaman sa mga unan.
Cotton is used as stuffing for pillows.


Nagpasak ako ng maliit na bilo ng bulak sa kanang tenga ko.
I stuffed a small of cotton in my right ear. 


Less common synonyms: koton, algodon, buboy (tree), kapok (tree)


Similar-looking Tagalog word: bulaklak