BILINGGWAL

bilinggwal
bilingual

 

Marunong magsalita ng dalawang wika.
Knows how to speak two languages.


Bihasa sa dalawang wika.
Fluent in two languages.


edukasyong bilinggwal
bilingual education


bilinggwal na publikasyon
bilingual publication 


multilinggwal
multilingual


mga bansang multilinggwal
countries that are multilingual