BARIL

from the Spanish word barril, meaning 'barrel'

baril
gun

bala ng baril
bullet of gun

Naubusan ng bala ang baril.
The gun ran out of bullets.


barilin
to shoot something/someone with a gun

Barilin mo ang bintana.
Shoot the window.

Huwag mo akong barilin.
Don't shoot me.

bumaril
to shoot with a gun

Sinong bumaril?
Who shot the gun?


binaril
shot with a gun

Bakit mo ako binaril?
Why did you shoot me?


barilan
gun fight

May barilan na naman sa baryo namin.
There's a gun battle again in our barrio.

baril-barilan
a pretend gunfight (kids playing)

rebolber
revolver

Rebolber ang baril na ito.
This gun is a revolver.