APO

This is a gender-neutral word.

apo
grandchild


apo

grandson, granddaughtermga apo
granchildren


ang aking apo
= ang apo ko

my grandchild


ang aking mga apo
= ang mga apo ko

my grandchildren