AHAS

 
ahas
snake


Ahas ka!
You're a snake.
 

ahas sa damo
snake in the grass
(a treacherous person)


ahas na ulupong
cobra snake
= dangerous
 

Ang sawa ay isang malaking ahas.

A python is a large snake. 
 

inahas
to be infested with snakes
= to be attacked by a snake


Inahas niya ang asawa ko.
She stole my husband.
 

Wala akong balak na ahasin ang nobyo mo.

I have no plans of stealing your boyfriend.


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!