AHAS

ahas
snake

Ang sawa ay isang malaking ahas.

A python is a large snake.

Ahas ka!
You're a snake.

ahas sa damo
snake in the grass
(a treacherous person)

ahas na ulupong
cobra snake
= dangerous

inahas
to be infested with snakes
= to be attacked by a snake

Inahas niya ang asawa ko.
She stole my husband.

Wala akong balak na ahasin ang nobyo mo.

I have no plans of stealing your boyfriend.