TULA: Unang Damdamin


This Tagalog poem is from the early 20th century. UNANG DAMDAMIN
 

I.
Bathala ng̃ ganda! Hindi kailang̃ang
sa aki'y magtaka sakaling alayan
ng̃ paos na tinig ng̃ aking kundiman,
pagka't alam mo nang diwata kang tunay.


II.
Ikaw ang pumukaw sa aking panulat
upang maawit ko ang yumi mong ing̃at,
ikaw ang sa aking kalupi ng̃ palad
ay unang nagtitik ng̃ isang pang̃arap.


III.
Ipagpatawad mong sa iyo'y sabihing
ikaw ang bathalang pumukaw sa akin,
ikaw ang nagbukas sa aking damdamin
ng̃ lihim at unang pinto ng̃ paggiliw.


IV.
Kundi kasalanan ang gawang tumang̃is
ay ibilang mo nang kita'y iniibig
at kung ang luhog ko'y iyong ikagalit
ay ibibilang kong isang panaginip.