JOCELYNANG BALIWAG, Kundiman

       
Jocelynang Baliuag was the most popular kundiman in the 1890's among Tagalog revolutionaries fighting Spanish colonial rule. It was known as the Kundiman of the Revolution.

 

LYRICS OF JOCELYNANG BALIUAG

 

        P- Pinopoong sinta, niring calolowa
        Nacacawangis mo'y mabangong sampaga
        Dalisay sa linis, dakila sa ganda
        Matimyas na bucal ng madlang ligaya.

        E- Edeng maligayang kinaloclocan
        Ng galak at tuwang catamis-tamisan
        Hada cang maningning na ang matunghaya'y
        Masamyong bulaclac agad sumisical.

        P- Pinananaligan niring aking dibdib
        Na sa paglalayag sa dagat ng sakit
        'Di mo babayaang malunod sa hapis
        Sa pagcabagabag co'y icaw ang sasagip.

        I- Icaw na nga ang lunas sa aking dalita
        Tanging magliligtas sa niluha-luha
        Bunying binibining sinucuang cusa
        Niring catawohang nangayupapa.

        T- Tanggapin ang aking wagas na pag-ibig
        Marubdob na ningas na taglay sa dibdib
        Sa buhay na ito'y walang nilalangit
        Cung hindi ikaw lamang, ilaw niring isip.

        A- At sa cawacasa'y ang kapamanhikan
        Tumbasan mo yaring pagsintang dalisay
        Alalahanin mong cung 'di cahabagan
        Iyong lalasunin ang aba cong buhay.


"Pepita" refers to the nickname of Josefa Tiongson y Lara, a young Filipina from the town of Baliuag, Bulacan. The lyrics are dedicated to her as she is used to symbolize the beautiful country of the Philippines.Buy a Tagalog Workbook

SUBSCRIBE TO UPDATES!