PAGSAPIT NG PASKO

The title of this Christmas song can be translated as Arrival of Christmas.

 Download an MP3 of this song for just 99 cents online 
TAGALOG LYRICS

Ang buong mundo'y nagdiriwang
Dahil sa araw ng pagsilang
Sa isang hamak at munting sabsaban
ng Diyos, haring mahal

May handa ang bawat tahanan
Sa minamahal ay may alay
Diwa ng pasko sa atin ay ganyan
Dapat magbigayan

Dinggin ang kampana
Nagpapagunita
Sa pagsapit ng araw na dakila
ng Diyos na may likha

Dinggin ang kampana
Nagpapagunita
Ang pagsapit ng Pasko
ay biyaya ng Diyos na may likha
FREE ENGLISH TRANSLATION

The whole world's celebrating
Because on the day of the birth
in a poor, humble manger
of God, beloved king

Each home has prepared something
Something to give to loved ones
That's the spirit of Christmas to us
We should all share with one another

Hear the bell
reminding us of
the approach of the noble day
of God the creator

Hear the bell
reminding us
the approach of Christmas day
is the blessing of God the creator