The Lord's Prayer in Tagalog


The Lord's Prayer is frequently sung in Tagalog during Catholic Mass in the Philippines. It is known as Our Father (Ama Namin).

 The Lord's Prayer in Tagalog translation

Ama namin, sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa, para nang sa langit.
 
Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw.
At patawarin Mo kami sa aming mga sala,
Para nang pagpapatawad namin
Sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan,
At ang kadakilaan, magpakailanman. Amen.

The Lord's Prayer in English

Our Father, who art in heaven,
Hallowed be thy name
Thy kingdom come
Thy will be done
On earth as it is in heaven.
 
Give us this day, our daily bread,
And forgive us our trespasses
As we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
Because Yours is the kingdom, the power,
And the glory  now and forever. Amen.