Susana Revilla, Filipina Teacher

Susana Revilla was a teacher and one of the founders of the Instituto de Mujeres, a college for girls. She was born on May 24, 1871, and died on April 11, 1917.

TALAMBUHAY NI SUSANA REVILLA, FILIPINAHuwag mong akalain giliw na mambabasa na ang sanhî ng muntíng ulat na itó sa karangalan ng magandáng dalagang tagalog na si Bb. Susana Revilla ay likha ng mga karaniwang paghangà, sa mga dî karaniwang gandáng nakáaakit na umawit tuwî na sa pusong lalakì; hindî makalilibong hindî; sapagká't si Bb. Susana Revilla ay kabilang diyán sa mga likháng karapatdapat lamang pintuhuin at igalang, dahil sa ang kanyáng talagháy ay dî katulad ng sa lubháng maraming gandáng nakayayakag sa mga gawî ng kalupaán. Isáng kagandahan na linikhà mandin upáng magíng huwaran ng mga babaing Tagalog. Ang kabinihang kayakáp ng isáng kabaitang likás ay nagpapatingkád ng karangalan ng kanyáng lipì, at may isáng dî karaniwang talino, palibhasà, kayá't nagagawáng ang lahát ng kanyáng magíng kakilala ay huwág magimbót ng anó máng haluang pagmamahál, at lahát ay magíng maligaya sa kanyáng piling.

Read more: Susana Revilla, Filipina Teacher