'When' in Tagalog

Kailan?
When?

Kailan ito?
When is this?

Kailan ang kasal?
When is the wedding?

Kailan ka aalis?
When are you leaving?

Kailan siya darating?
When is he/she arriving?


Kailan ang kaarawan mo?
When is your birthday?

Kailan ito magsisimula?
When will this begin?

Kailan ito mag-uumpisa?
When will this start?

Kailan ito matatapos?
When will this end?

Kailan ang balik mo?
When are you coming back?

Kailan ang balik niya?
When is she/he coming back?

Kailan ang balik nila?
When are they coming back?