Examples of Tagalog Sentences (Adjectives)


Bago ba ito?
Is this new?

Ang mahal!
So expensive!

Wala bang mas mura?
Isn't there something cheaper?

Sino ang mas bata?
Who is younger?

Mas matanda siya.
He/She is older.

Masama siyang tao!
She/He is a bad person!