'Take Care' in Tagalog

The Tagalog word for 'to take care' is ingat.

Ingat ka.
Take care.


Ikaw rin.
You too.


Mag-ingat ka.
Take care.


Ingat ka lagi.
Always take care. (Stay safe.)


Ingat ka, ha?
Take care, okay?


Ingatan mo ito.
Take care of this.  


Sabihin mo sa kanya mag-ingat siya.
Tell him/her to take care.


Kailangan mong mag-ingat.
You need to take care.

Mag-ingat ka daw.
He/She/They said for you to take care.  


Another Tagalog word for 'care' is alaga.