Filipino Phrases and Sentences for Thanksgiving!


Maligayang Araw ng Pasasalamat
Happy Thanksgiving Day


Kakain ka ba ng pabo?

Will you be eating turkey?

Aba, siyempre!
Of course!

Saan ka mag-te-thanksgiving?

Where will you be spending Thanksgiving?

Sa bahay. Kasama ng pamilya.
At home. With the family.

Hindi ka sasakay ng eroplano?
You're not taking a plane?

Magda-drayb lang ako.
I'll just be driving.

Sabik akong makita ang pamilya.

I'm eager to see the family.

Kakain ako ng marami.
I will eat a lot.

Magpapakabusog ako.

I will stuff myself.

Kumain tayo ng "pumpkin pie."
Let's eat pumpkin pie!Kumain ka na ba ng pabo?
Have you already eaten turkey?

 Oo, kumain na ako ng pabo.
Yes, I've already had turkey.

Ang sarap!
 So delicious!

Ang dami kong kinain.
I ate a lot.

Ang saya kasama ng pamilya!
It's fun to be with family.

Kamusta ang "Thanksgiving" mo?
How was your Thanksgiving?