Government Terms


  Republika ng Pilipinas
  Republic of the Philippines

  Pamahalaán ng Pilipinas
  Government of the Philippines

  Saligang batás ng Pilipinas
  Constitution of the Philippines

  Pangulò ng Pilipinas
  President of the Philippines

  Pangalawáng Pangulò ng Pilipinas
  Vice President of the Philippines

  Kongreso ng Pilipinas
  Congress of the Philippines

  Senado ng Pilipinas
  Senate of the Philippines
 
Pangulò ng Senado
  President of the Senate
 
Kapulungán ng mga Kinatawán ng Pilipinas
  House of Representatives of the Philippines

  Tagapagsalitâ ng Kapulungán ng mga Kinatawán
  Speaker of the House of Representatives

  Kátaas-taasang Hukuman ng Pilipinas
 Supreme Court of the Philippines