Pagkakaiba ng Parirala at Pangungusap

Pagkakaiba ng Parirala at Pangungusap
Difference between a Phrase and a Sentence


Ang pangungusap ay isang salita o lipon ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa o kaisipan.  A sentence is a word or group of words expressing a complete meaning or thought.


Ang parirala ay isang  salita o  lipon ng mga salita na hindi nagpapahayag ng buong diwa.  A sentence is a word or group of words expressing a complete meaning or thought.


Mga Halimbawa ng Parirala. Examples of Phrases


uminom ng gatas
drank milk

ang bata
the child


Mga Halimbawa ng Pangungusap. Examples of Sentences


Uminom si Fred ng gatas.
Fred drank milk.

Nalunod ang bata.
The child drowned.


Halimbawa ng Pangungusap na Binubuo ng Iisang Salita
Example of a Sentence Consisting of a Single Word

Takbo!!!  Run!!!