Common Tagalog Abbreviations

Abbreviations: Shortened Forms of Tagalog Words


at iba pa = atbp
and others (et cetera) = etc


halimbawa = hal.
example = ex.


Binibini = Bb.
Miss = Ms.

Ginang = Gng.
Mrs.

Ginoo = G.
Mr.


n.u.  = ng umaga
AM = in the morning

n.t.  = ng tanghali
PM = at noon

n.h.  = ng hapon
PM = in the afternoon

n.g.  = ng gabi
PM = at night, in the evening 
Ako ay = Ako'y
I am = I'm


Ikaw
= Ikaw'y or Ika'y
You are  (singular) = You're


Siya ay = Siya'y
She is = She's / He is = He's


Sila ay = Sila'y
They are = They're


Kayo ay = Kayo'y
You are (plural) = You're


Tayo ay = Tayo'y
We are = We're