Study 'Paruparong Bukid'

TAGALOG SONG LYRICS


Paruparong bukid na lilipad-lipad

Sa gitna ng daan papagapagaspas

Isang bara ang tapis

Isang dangkal ang manggas

Ang sayang de kola

Isang piyesa ang sayad


May payneta pa siya — uy!

May suklay pa man din — uy!

Nagwas de-ohetes ang palalabasin


Haharap sa altar at mananalamin


At saka lalakad nang pakendeng-kendeng.


This song compares a woman to a mountain butterfly.

Paruparong Bukid
Mountain Butterfly

paru-paro
butterfly

bukid
mountain


lipad

to fly

lilipad-lipad
flitting about

sa gitna ng daan
in the middle of the road

manggas
sleeve

pagaspas
flapping (of wings)

mananalamin
to look in the mirror


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!