Study 'Paruparong Bukid'

TAGALOG SONG LYRICS


Paruparong bukid na lilipad-lipad

Sa gitna ng daan papagapagaspas

Isang bara ang tapis

Isang dangkal ang manggas

Ang sayang de kola

Isang piyesa ang sayad


May payneta pa siya — uy!

May suklay pa man din — uy!

Nagwas de-ohetes ang palalabasin


Haharap sa altar at mananalamin


At saka lalakad nang pakendeng-kendeng.


This song compares a woman to a mountain butterfly.

Paruparong Bukid
Mountain Butterfly

paru-paro
butterfly

bukid
mountain


lipad

to fly

lilipad-lipad
flitting about

sa gitna ng daan
in the middle of the road

manggas
sleeve

pagaspas
flapping (of wings)

mananalamin
to look in the mirror


Buy a Tagalog Workbook

SUBSCRIBE TO UPDATES!