Talk to Your Filipino In-Laws in Tagalog


The most important thing language-wise is to use po and the second-person plural.  Never use Kamusta ka? ("How are you?") with an older person. Use Kamusta po kayo?

Magandang umaga po.
Good morning.

Kamusta po kayo?
How are you?


Ano po ang gusto ninyong inumin?
Ano pong gusto n'yong inumin?
What would you like to drink?


Kamusta po ang buhay?
How’s life?

Mabuti po ba kayo?
Are you fine?


May problema po ba kayo?
Are you having any problems?

May maitutulong po ba ako?
Is there anything I can help with?

Tawagan n’yo po kami.
Call us.

Huwag po kayong mag-alala.
Don’t worry.

Ako pong bahala.
I’ll take care of it.


Alagaan po ninyo ang inyong sarili.
Take care of yourself. / Take care of yourselves.

Sulatan n’yo po kami.
Write to us.

Papadalhan po namin kayo ng litrato.
We’ll send you pictures.
Umupo po kayo.
Please sit down.

Dito po.
Here.


Dadalhin po namin ang mga bata.

We’ll bring the kids.

Isasama po namin ang mga bata.
We’ll bring the kids along.

sa susunod
next time

ang apo ninyo / ang apo n'yo
your grandchild

ang mga apo ninyo / ang mga apo n'yo
your grandchildren


May maitutulong po ba kami?
Is there anything we can help with?

Kami pong bahala.
We’ll take care of it.


May kailangan po ba kayo?
Is there something you need?

Kailangan po ba ninyo ng pera?
Do you need money?

Heto po.
Here you go. (giving something)

Para sa inyo po ito.
This is for you.

Huwag po kayong mahiya.
Please don't be embarrassed.