Ano ang Tula?

Ayon kay Alfred Austin:

Ang tula ay isang tuwirang pagbabagong-hugis sa buhay; na sa ibang pananalita, ito ay isang maguniguning paglalarawan, na nakakalupkupan ng kariktan sa pamamagitan ng mga sukat ng taludtod, na tahasang nadarama, dinaramdam, iniisip, o ginagawa ng tao.

Poetry is a transfiguration of life; in other words, an imaginative native representation in verse or rhythm, of whatever men perceive, feel, think, or do.

Wika ni Edgar Allan Poe:

Ang tula ay masasabing ang maaliw-aliw na paglikha ng namumukod na kagandahan.

Poetry is the rhythmical creation of beauty in words.

Ani ni John Ruskin:

Ang tula ay tahasang pagpapahiwatig, sa tulong ng guniguni at nag-aalimpuyong gunamgunam, at matibay na saligan para sa mararangal na damdamin. Na ang ibig kong ipakahulugan sa marangal na damdamin ay ang apat na pangunahing nagdudulot ng simbuyo ng kalooban na gaya ng Pag-ibig, Paghanga, Pagsamba na ang kasalungat: Pagkamuhi, Pag-kapoot, Pagkasindak, at hindi madalumat na kalungkutan.

Poetry is the suggestion by the imagination of noble grounds for the noble emotions. I mean by the noble emotions those four principal sacred passions — Love, Veneration, Admiration, and Joy (this latter especially, if unselfish), and their opposites — Hatred, Indignation (or Scorn), Horror, and Grief, this last, when unselfish, becoming Compassion.

Pahayag ni Charles Mills Gayley:

Ang tula ay isang pagbabagong-anyo sa buhay, o isang paglalarawan ng buhay na ang kagandahan ay hinahango sa guniguni na pinaparating o inihahatid sa ating mararangal na damdamin at ipinahayag sa pamamagitan ng masinop ng pangugusap at nag-aagkin ng namumukod na kariktang pinatitingkad ng tumpak na aliw-iw, na lalong gumaganda kung gumagalaw sa mga may sukat.


Ayon kay Percy Bysshe Shelley, ang panulaan ay instrumento ng guni-guni.