Ang Mga Karapatang Pantao

 
Mga Karapatang Pantao
Human Rights
 

karapatang mamuhay
right to live

kalayaan sa pagsasalita
freedom of speech

pagkakapantay-pantay sa harap ng batas
equality before the law

mga panlipunang karapatan
social rights

mga pangkalinangang karapatan
cultural rights


mga pangkabuhayang karapatan
economic rights (pertaining to livelihood)

ang karapatang makilahok sa kultura
the right to participate in culture

ang karapatan sa pagkain
the right to food

ang karapatang makapaghanapbuhay
the right to work for a living

ang karapatan sa edukasyon
the right to education


Ang mga karapatang pantao ay ang payak na mga karapatan at mga kalayaang nararapat na matanggap ng lahat ng mga tao. Human rights are the basic rights and freedoms to which all humans are entitled.


Keep TagalogLang.com up. Donate

ONLINE SINCE 2002

TagalogLang now gets over 25,000 unique visitors a day. 


AboutSpanishFood.com
Online Courses
Your Ad Here